Wynajem Teslę

Wynajem

Tesli

Informujemy Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Green P.M. Sp. Z o.o.zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Spółka dysponuje, że: ul. Kombatantów 34/610 66-400 Gorzów Wlkp. NIP: 5993177811 Mail: Tel: 695 38 38 38.

Green P.M. Sp. Z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400) przy ul. Kombatantów 34/610 jest Administratorem Danych Osobowych, w których posiadanie Spółka weszła wskutek zawieranych z Państwem umów, utrzymywaniem korespondencji, merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb i reklamacji.

Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez Green P.M. Sp. Z o.o, jako Administratora Danych, wyłącznie w celach określonych przepisami prawa cywilnego i gospodarczego.

Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez Green P.M. Sp. Z o.o. dotyczących Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa oraz na niezbędności wykonania umów zawieranych ze Spółką. W wymagających tego przypadkach Spółka ubiegała będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła.

Green P.M. Sp. Z o.o.deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzać będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią. Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:

 • marketing usług własnych oraz promowanie działalności Spółki i nowych inicjatyw wśród klientów związanych z nią umowami,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Green P.M. Sp. Z o.o, w tym profilowaniu. Osobom, których dane Spółka przetwarza przysługują prawa:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) danych,
 • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania danych,
 • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Spółka przechowywała będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa gospodarczego, niemniej nie dłużej niż 10 lat od ostatniej operacji dokonanej na dotyczących Państwa danych zawartych w zasobach informacyjnych Spółki. W odniesieniu do osób, które wyraziły Spółce Green P.M. Sp. Z o.o. zgodę na przetwarzanie danych będą one przechowywane przez nas do chwili odwołania przedmiotowej zgody. Zgodę odwołać można:

 • korespondencyjnie – przesyłając stosowne oświadczenie na adres Green P.M. Sp z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400) przy ul. Kombatantów 34/610,
 • drogą elektroniczną - przesyłając stosowne oświadczenie na adres [email protected]
 • osobiście – w trakcie wizyty w jednym z salonów Green P.M. Sp. Z o.o. lub w siedzibie naszej Spółki w Gorzowie Wlkp. (66-400) przy ul. Kombatantów 34/610

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z Green P.M. Sp. Z o.o. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Spółka, jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego.